Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.


Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Nysie

Ustalił:
Lek. wet. Zenon Ziubrzyński
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie

W uzgodnieniu z:
Dr Ryszardem Mordakiem
Opolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
w Opolu

 


Nysa  2010

 
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 842, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r.  finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 ze zm.);
3) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.);

4) zarządzenia nr  1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r.  w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii
(Dz. Urz. Min. Rolnictwa i  Rozwoju Wsi Nr 3, poz. 3 );

5) niniejszego regulaminu.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwanym dalej „Regulaminem” określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w  Nysie oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład Inspektoratu.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) powiecie – należy przez to rozumieć powiat Nysa;

2) Powiatowym Lekarzu – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie;

3) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nysie;

4) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć zespoły, samodzielne stanowiska pracy oraz pracownie określone w § 11 Regulaminu;

5) kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą zakładem, pracownią, zespołem a w przypadku zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt oraz ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych koordynatorów – starszych inspektorów weterynarii, a w razie ich braku inspektorów weterynaryjnych.

  § 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.
 
2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
2) jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową.

4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu;

5. Siedziba Inspektoratu mieści się w Nysie; ul Piłsudskiego 32


Rozdział II
Organizacja Inspektoratu

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy.

2. W zespołach, o którym mowa w §11 i §12, kierownikiem może starszy inspektor weterynaryjny, a w razie jego braku inspektor weterynaryjny.

3.  Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

 

Rozdział III
Zasady realizacji zadań i kierowania pracą Inspektoratu

§ 5

1. Powiatowy Lekarz wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza.
 
2.  Do kompetencji Powiatowego Lekarza należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
 
2) reprezentowanie Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Inspektoratu;

3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Inspektoratu;

4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;

5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;

6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie.

 § 6

1. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza działalnością Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza. 
2. W przypadku nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy działalnością Inspektoratu kieruje pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza pracownik.
3. Powiatowemu Lekarzowi bezpośrednio podlega:

1) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;

2) Zespół ds. finansowo- księgowych;

3) Zespół ds. administracyjnych;

4) Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej;

5) Pracownia badania mięsa na obecność włośni.


4. Zastępcy Powiatowego Lekarza bezpośrednio podlega:

1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
 

§ 7

1. Kierownicy  odpowiadają za:

1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi przepisami prawa;

2) porządek i dyscyplinę pracy;

3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.


2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi do zatwierdzenia.

§ 8

1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.

2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.

3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:

1) pracownika zajmującego się sprawą,

2) kierownika zespołu, z którego zakresem działania związany jest akt prawny;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść aktu dotyczy budżetu lub  ma  powodować skutki finansowe;

4) radcę prawnego pod względem formalnoprawnym i redakcyjnym .

4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą;

2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;

3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma czy dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.

5. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Inspektoratu podpisują:
1) Powiatowy Lekarz lub jego zastępca lub osoba, o której mowa  w § 14 ust. 2, oraz
2) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza.

6. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

 § 9

Pracownicy Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia których zostali imiennie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza.

  § 10

1. Symbolikę oznaczania pism wychodzących z poszczególnych komórek organizacyjnych                     i stanowisk pracy określa załącznik nr 2.

2. Obieg dokumentacji wewnętrznej Inspektoratu ustala w drodze instrukcji kancelaryjnej Powiatowy Lekarz.

Rozdział IV
Szczegółowy zakres działania komórek organizacyjnych

§ 11

1. Do zadań zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy:
1) przyjmowanie zgłoszeń i zawiadomień o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt,
2) prowadzenie dochodzeń epizootycznych w miejscach utrzymywania i przebywania zwierząt w celu wykrycia bądź wykluczenia choroby zakaźnej, pobieranie i wysyłanie prób do celów diagnostycznych w ramach urzędowo prowadzonych badań laboratoryjnych w trybie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym badań monitoringowych i kontrolnych ;
3) nadzorowanie i prowadzenie czynności w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w miejscach ich utrzymywania i przebywania, w tym w ogniskach chorób, a w szczególności nadzorowanie wykonywania nakazów i zakazów Powiatowego Lekarza Weterynarii;
4) prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, łącznie z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie;
5) przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu;
6) załatwianie spraw oraz sporządzanie i prowadzenie dokumentacji  związanej z  wykonywanymi zadaniami;
7) gromadzenie i przekazywanie  informacji w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
8) opracowywanie i aktualizacja  planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
9) kontrolowanie we wszystkich miejscach prowadzenia działalności nadzorowanej spełniania i bieżącego przestrzegania wymagań weterynaryjnych określonych dla poszczególnych rodzajów działalności nadzorowanej;
10) kontrolowanie wprowadzania do obrotu i umieszczania zwierząt na rynkach wspólnotowych, rynku krajowym i rynkach państw trzecich w zakresie handlu, importu i eksportu;
11) prowadzenie rejestru podmiotów objętych nadzorem weterynaryjnym w zakresie działalności wskazanej w punkcie i) ;
12) kontrolowanie wykonywania czynności w zakresie badań kontrolnych zakażeń zwierząt, badania zwierząt w obrocie, koniecznych do likwidacji zagrożenia epizootycznego i epidemicznego w ramach wyznaczeń lekarzy wolnej praktyki przez Powiatowego Lekarza Weterynarii;
13) kontrolowanie środków transportu żywych zwierząt w zakresie ich zgodności z przepisami o ochronie zwierząt ;
14) kontrolowanie w gospodarstwach przestrzegania minimalnych warunków utrzymywania zwierząt gospodarskich ( dobrostan zwierząt ) ;
15)  nadzorowanie i prowadzenie czynności w zakresie realizacji krajowych programów zwalczania niektórych chorób zakaźnych i zoonoz ( ch. Aujeszkyego u trzody chlewnej, niektórych serotypów salmonelli u drobiu, choroby niebieskiego języka u bydła i owiec i innych)
16)  kontrola siedzib stad w zakresie identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz oraz gospodarstw w zakresie wzajemnej zgodności, prowadzenie raportów oraz współpraca z Biurem Powiatowym oraz Oddziałem Regionalnym ARiMR.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia ,ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

2) Inspektor weterynaryjny ds. zdrowia ,ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

3) Inspektor weterynaryjny ds. kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności.

§ 12

1.  Do zadań zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy:

1) kontrolowanie w zakładach produkcyjnych, gospodarstwach, punktach skupu, sprzedaży i odbioru, środkach transportu żywności oraz we wszystkich innych miejscach prowadzenia działalności nadzorowanej spełniania i bieżącego przestrzegania wymagań weterynaryjnych określonych dla szeroko rozumianej produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wprowadzania ich do obrotu na rynek wewnątrzkrajowy ( w tym w ramach sprzedaży bezpośredniej i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej ), do handlu na rynki wspólnotowe i na rynki państw trzecich przez podmioty zajmujące się:
a) ubojem zwierząt rzeźnych,
b) rozbiorem i przetwórstwem ich mięsa,
c) produkcją mięsa mielonego i produktów mięsnych nie poddanych obróbce termicznej,
d) skupem zwierząt łownych;
e) pozyskiwaniem, odbiorem, sprzedażą i przetwórstwem mleka surowego, ryb, jaj konsumpcyjnych i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, a także ich przechowywaniem, przepakowywaniem i transportem ;
2) kontrolowanie zaopatrywania produktów pochodzenia zwierzęcego w wymagane dokumenty weterynaryjne, w szczególności w handlowe dokumenty identyfikacyjne, świadectwa zdrowia i inne oraz przestrzegania wymagań w zakresie znakowania i pakowania tych produktów;
3) kontrolowanie warunków, trybu i realizacji kontroli wewnętrznej w zakładach produkcyjnych, w tym przestrzeganie zasad i funkcjonowania systemu kontroli HACCP;
4) kontrolowanie prawidłowości sposobu badania przed – i poubojowego zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz postępowania z rybami, jajami konsumpcyjnymi, gotowymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz z produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego, powstającymi przy produkcji i pozyskiwaniu żywności oraz nadzorowanie prawidłowego sporządzania i prowadzenia dokumentacji związanej z ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa zwierząt rzeźnych, w tym dzienników badania ;
5) prowadzenie postępowania dowodowego w sprawach objętych postępowaniem administracyjnym, , łączne  z przygotowaniem projektu orzeczenia administracyjnego kończącego to postępowanie;
6) przygotowywanie wymaganych przepisami szczególnymi sprawozdań w zakresie właściwości Zespołu oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań;
7) gromadzenie i przekazywanie informacje dotyczące higieny żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pobieranie prób do badań laboratoryjnych w ramach urzędowych badań monitoringowych i kontrolnych surowców i produktów w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i zapewnienia jej właściwej jakości zdrowotnej;
8) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną ( w zakresie działania Zespołu) oraz ewidencji terenowych obwodów badania zwierząt i mięsa;
9) koordynowanie badań substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach, wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia i środkach żywienia zwierząt na terenie powiatu nyskiego;
10) realizowanie zadań wynikających z ustawy o paszach (wraz z rozporządzeniami wykonawczymi) oraz rozporządzeń 183/2005, 1831/2003, 882/2004, 1774/2002, 999/2001;78/2002;
11) realizowanie zadań wynikających z Krajowego Planu Kontroli Urzędowej Pasz
12) raportowanie wyników urzędowej kontroli pasz;
13) nadzorowanie nad gospodarstwami indywidualnymi wytwarzającymi i stosującymi pasze;
14) prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów objętych nadzorem zgodnie z ustawą o paszach i rozporządzeniem 183/2005;
15) nadzorowanie nad organizmami genetycznie modyfikowanymi stosowanymi w paszach;
16) nadzorowanie nad stosowaniem dodatków paszowych zgodnie z rozporządzeniem 1831/2003;
17) nadzorowanie nad obrotem paszami;
18) aktualizowanie powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz;
19) nadzorowanie nad zbieraniem, transportowaniem, przetwarzaniem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem 1774/2002;
20) nadzorowanie nad podmiotami wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z art. 23 rozporządzenia 1774/2002;
21) nadzorowanie nad rolniczym wykorzystaniem mączek mięsno – kostnych jako polepszaczy gleby oraz podmiotami stosującymi polepszacze gleby;
22) nadzorowanie nad eksportem i importem oraz handlem paszami oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego;
23) sprawowanie nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego – stosowane do skarmiania zwierząt oraz materiału kat. II i III;
24) kontrolowanie gospodarstw hodowlanych w zakresie wykorzystania pasz leczniczych;
25) organizowanie działań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w zakresie upowszechniania wiedzy o zgodnym z prawem wytwarzaniem i obrotem pasz oraz problematyką zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
26) kontrolowanie szczegółowych warunków weterynaryjnych w podmiotach akwakultury;
27) aktualizowanie list podmiotów zatwierdzonych i/lub zarejestrowanych w odniesieniu do pasz i utylizacji;
28) sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad podmiotami zajmującymi się wykorzystaniem materiału biologicznego;
29) kontrolowanie wymogów weterynaryjnych w punktach kopulacyjnych zwierząt;
30) sprawowanie nadzoru  weterynaryjnego nad stadami zarodowymi i reprodukcyjnymi zwierząt oraz uczestniczenia w ich uznawaniu;
31) przygotowywanie projektów decyzji z nadzoru nad paszami, utylizacją i higieną materiału biologicznego oraz kontrolowanie wykonania wydanych decyzji;
32) prowadzenie sprawozdawczości  w odniesieniu do pasz i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i higieny materiału biologicznego;
33) nakładanie mandatów karnych za wykroczenia wskazane w odrębnych przepisach.


2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:
1) Starszy inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji i materiału biologicznego;

2) Starszy inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

3) Inspektor weterynaryjny ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.

 § 13

1. Do zadań zespołu do spraw finansowo – księgowych należy:

1) prowadzenie finansów zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
2) opracowanie i realizacja planów finansowych w zakresie środków budżetowych, konta dochodów własnych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
3) prowadzenie obsługi konta dochodów własnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
4) prowadzenie obsługi konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
5) prowadzenie obsługi konta dochodów i wydatków budżetowej jednostki Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
6) prowadzenie rozliczeń finansowych z wyznaczonymi lekarzami weterynarii wg dokumentów finansowych związanych ze środkami przeznaczonymi na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt;
7) gospodarowanie środkami finansowymi przekazanymi Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii i kontrola ich racjonalnego wykorzystania, w szczególności środkami przekazanymi w ramach rezerw celowych;
8) terminowa realizacja bieżących zobowiązań i płatności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
9) sporządzanie bilansu i okresowych sprawozdań finansowych oraz kontrola i analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz  dochodów własnych jednostki;
10) prowadzenie dokumentacji i windykacji dochodów budżetowych i własnych;
11) naliczanie i potrącanie z wynagrodzeń zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prowadzenie stosownej dokumentacji z tych czynności;
12) sporządzanie list płac, naliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, prowadzenie stosownej dokumentacji w tym zakresie;
13) prowadzenie rachunkowości i księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) czuwanie nad racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem mieniem, sprzętem, wyposażeniem Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i zapewnienie konserwacji, stosownych przeglądów technicznych i remontów instalacji, sprzętu i aparatury;
15) dekretowanie i bieżące księgowanie dowodów,
16) prowadzenie ewidencji majątku Inspektoratu.

2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:


1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
4) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 

3. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Główny księgowy;

2) Księgowy.
 

§ 14

1. Do zadań zespołu do spraw administracyjnych: należy:

1) prowadzenie akt osobowych pracowników, ewidencji legitymacji służbowych i upoważnień oraz dokumentacji dotyczącej czasu pracy;
2) przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących zatrudnienia;
3) prowadzenie innych spraw kadrowych i socjalnych;
4) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
5) zaopatrywanie stanowisk pracy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w niezbędne wyposażenie i materiały biurowe oraz w inny sprzęt, niezbędny od jego funkcjonowania i dbałość o jego prawidłową eksploatację;
6) kontrolowanie stanu i uzupełnianie wyposażenia zaplecza socjalnego, zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną i w inne środki;
7) wysyłanie i przyjmowanie korespondencji i przesyłki, powielanie pism;
8) prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących;
9) przyjmowanie interesantów Powiatowego Lekarza Weterynarii i udzielanie im informacji lub kierowanie do właściwych zespołów i stanowisk pracy;
10) obsługiwanie  urządzeń biurowych (kserokopiarki, faksu, komputera);
11) prowadzenie archiwum zakładowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
12) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie postępowania mandatowego;
13) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych z lekarzami wolnej-praktyki,
14) informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o sprawach zaistniałych w czasie jego nieobecności;
15) sporządzanie faktur za wykonane usługi przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
16) prowadzenie biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie i przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym zakresie;
17) sprawdzanie i rozliczanie mandatów karnych;
18) przyjmowanie i przekazywanie poczty elektronicznej dot. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie;
19) prowadzenie  ewidencji pozaksięgowej materiałów;
20) załatwianie całości spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, prowadzenie ewidencji pracowników- nabór wg przepisów ustawy o służbie cywilnej;
21) wdrażanie kompleksowej komputeryzacji Powiatowego Inspektoratu w Nysie – wprowadzanie do eksploatacji nowego oprogramowania i sprzętu komputerowego;
22) administrowanie systemem komputerowym zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych;
23) kontrolowanie bezpieczeństwa systemu i bezpieczeństwa danych;
24) diagnozowanie uszkodzeń i usuwanie drobnych awarii;
25) szkolenie pracowników i pomoc w zakresie posługiwania się sprzętem komputerowym z  uwzględnieniem reguł bezpieczeństwa sprzętu i danych , a także użytkowanie programów; wdrożonych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nysie;
26) wykonywanie na sprzęcie komputerowym prac zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie;
27) zapewnienie utrzymywania pomieszczeń zakładu i jego otoczenia w czystości i porządku.


2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

1) Specjalista ds. administracji,

2) Referent ds. administracji i zasobów ludzkich;

3) Informatyk;
4) Stanowisko obsługi.

 § 15

1. Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obsługi prawnej należy:


1) kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami czynności dokonywanych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych;
2) przygotowywanie i parafowanie projektów decyzji, postanowień, zarządzeń, wytycznych, upomnień, zaświadczeń, tytułów wykonawczych i innych pism wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych i egzekucyjnych;
3) przedkładanie opinii prawnych we wskazanych sprawach, prowadzenie doradztwa prawnego oraz sprawowanie ogólnego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawnych w bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, w tym w zakresie czynności prawa pracy;
4) przygotowywanie i weryfikowanie projektów, umów, porozumień, ugod i innych czynności cywilnoprawnych, pism i innych przedłożonych dokumentów, wywołujących skutki prawne dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii;
5) prowadzenie korespondencji i reprezentowanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w postępowaniach karnych, cywilnych i administracyjnych, wynikających z działalności Inspektoratu i z nią się wiążących.

 § 16

1. Do zadań Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni należy:

1)  badanie prób mięsa na obecność włośni metodą wytrawiania przy użyciu mieszadła magnetycznego zgodnie z  metodą  opisaną  w rozdziale I załącznika I Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2075/2005 z dnia 05.12. 2005 r.   ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 338/60 z 22.12.2005),

2)  dbałość o przestrzeganie ustaleń, procedur systemu zarządzania jakością Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Opolu oraz  instrukcji dotyczących badań,

3) archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.

2. W skład Terenowych Pracowni Diagnostyki Włośni, o których mowa w ust. 1 wchodzi:

1)  Stacja Wytrawiania w Otmuchowie, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe,                   
     ul. 1-go Maja 20 Rzeźnia 48-385 Otmuchów;

2)  Stacja Wytrawiania w Kamienniku, Zakład Masarski, Ubój i Sprzedaż Jan 
    Łukasiewicz, 48-388 Kamiennik, ul. Kościuszki 14A;

3)  Stacja Wytrawiania w Konradowej, Zakład Przetwórstwa Mięsnego, Andrzej Merda,  48-300 Nysa, ul. Jagiełły 21;

4)  Stacja Wytrawiania w Wilamowej, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w 
    Wilamowej, Zakład Rzeźniczo-Przetwórczy, 48-370 Paczków.

Wykaz załączników:

1. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – zał. nr 1.
2. Wykaz symboli komórek organizacyjnych – zał. nr 2.
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5
Podmiot udostępniający:
Nazwa dokumentu: Regulamin Organizacyjny
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator (Sisco)
Data wytworzenia informacji: 07.02.2012 13:06:11
Data udostępnienia informacji: 14.01.2016 06:29:13
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2016 06:28:35
Rejestr zmian