Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nysie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nysie jest organem Inspekcji Weterynaryjnej, jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz z zakresu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, w szczególności poprzez:
- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
- badania kontrolne zakażeń zwierząt,
- monitorowanie chorób odzwierzęcych, czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi odporności  na środki drobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt,
- badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
- przeprowadzanie kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
- sprawowanie nadzoru nad: bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego; wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; wprowadzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych w żywieniu zwierzą; zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu; obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych; wytwarzaniem i stosowaniem pasz leczniczych; przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt; przestrzeganie zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt oraz przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, jak również nadzór nad utrzymywaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych i u dostawców,
- prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt,
- wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej,
- stanowienie aktów prawa miejscowego w przypadkach określonych w przepisach szczególnych i na ich podstawie .
Wykonywanie zadań Inspekcji Weterynaryjnej odbywa się w dwóch sferach:
- sfera zewnętrzna – obejmuje działania organu administracji weterynaryjnej wobec obywateli i jednostek organizacyjnych nie powiązanych z tym organem. Do podstawowych form działania w tej sferze należy: stanowienie aktów normatywnych, wydawanie aktów administracyjnych, podejmowanie działań faktycznych, zawieranie umów;
- sfera wewnętrzna - możliwość podejmowania działań wynika z powiązań zależnością służbową poszczególnych organów

Inspekcji Weterynaryjnej oraz podległości służbowej jej pracowników oraz osób wyznaczonych do wykonywania czynności

-urzędowych w imieniu Inspekcji Weterynaryjnej. Podstawowym środkiem działania w sferze wewnętrznej jest wydawanie

-aktów normatywnych wewnętrznie obowiązujących oraz poleceń służbowych
 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5
Podmiot udostępniający:
Nazwa dokumentu: Zadania
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która udostępnia informację: Administrator (Sisco)
Data wytworzenia informacji: 07.02.2012 13:06:11
Data udostępnienia informacji: 14.01.2016 06:29:13
Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2016 06:28:35
Rejestr zmian